Sunday, November 9, 2008

Naomi Klein Breaks Down the Bailout and the IMF

Naomi Klein Breaks Down the Bailout and the IMFNaomi Klein on the Global Financial Crisis